Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
...yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình; b/ Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình; c/ Tham gia nghiệm thu công trình. 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm: a/ Trình hồ sơ thẩm duyệt...
...quy tắc bảo hiểm cháy,nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành.             6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.    7.Phối hợp với cơ quan Cảnh sát...
...thử nổ và nghiệm thu VLNCN quy định tại TCVN6174-1997 và TCVN 4586-1997. c)  Cóđủ phương tiện, thiết bị đo lường hợp chuẩn để kiểm tra, giám sát cácthông số kỹ thuật của nguyên liệu, thành phẩm trong quá trình sản xuất.Đối với các đơn vị nghiên cứu chế thử, phải có trường thử đảm bảo...
...yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình; b) Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình; c) Tham gia nghiệm thu công trình. 2. Chủ đầu tư  có trách nhiệm: a) Trình hồ sơ thẩm...
...độ nguy hiểm về phòng cháy và chữa cháy. 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Không tổ chức giám sát thi công, lắp đặt hạng mục phòng cháy và chữa cháy của công trình; b) Không trình thẩm duyệt lại khi có thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng...
...đúng với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú; không được làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú; d) Phát hiện, ngăn...