TT báo cháy địa chỉ FireNet Plus: FNP-1127
Đăng ngày 14-04-2011 Lúc 08:34'- 3954 Lượt xem
Giá: 1 280 USD / 1 Bộ

Các tính năng tiêu chuẩn

* Nguyên nhân và hành động.
* Chức năng vô hiệu hoá cấu hình.
* Chế độ kiểm tra cấu hình.

ORDERING MODELS  

FNP-1127 1 loop  FACP
FNP-1127E 1 loop  FACP expandable to 2 loop
FNP-1127D 1 loop  FACP c/w DACT
FNP-1127DE FNP-1127E c/w DACT

Download catalogue