Skins

Bộ thủ tục hành chính về PCCC

Cập nhật : 21/03/2013 12:11

Điều kiện, trình tự, thủ tục huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Tác giả PCCC (mail@tmpccc.com) lượt xem 1945 lượt down 4
Điều kiện, trình tự, thủ tục huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Điều 1. Điều kiện huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
1. Điều kiện huấn luyện.
a) Đối tượng huấn luyện được quy định tại khoản 1, mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an.
b) Số lượng người của một lớp huấn luyện tối thiểu 10 người, tối đa là 150 người.
c) Thời gian huấn luyện lý thuyết.
- Đối với các đối tượng quy định tại điểm a,b,c và d khoản 1 mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an: Tối thiểu 16 giờ đối với huấn luyện lần đầu và 08 giờ đối với huấn luyện bổ sung hàng năm.
d) Thời gian huấn luyện thực hành.
- Đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an: Tối thiểu 16 đối với huấn luyện lần đầu và 08 giờ đối với huấn luyện bổ sung hàng năm.
- Đối với các đối tượng quy định tại điểm đ, e khoản 1 mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an: Tối thiểu 08 giờ đối với huấn luyện lần đầu và 08 giờ đối với huấn luyện bổ sung hàng năm.
Đ) Đối với các lực lượng: Dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.
- Có Công văn đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận , Huyện, Phòng Cảnh sát PC&CC và cứu nạn, cứu hộ Trên sông, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy; Phòng Cứu nạn, cứu hộ; Trung tâm Đào tạo và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ huấn luyện.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng quy định tại khoản 1, mục XVII, Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an xây dựng Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- Lập danh sách các đối tượng tham gia lớp huấn luyện.
e) Đối với các đối tượng khác có yêu cầu phải có đơn xin tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
g) Đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở.
- Xây dựng Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng khác có yêu cầu, các đối tượng thuộc các cơ sở nhưng số lượng người không đủ mở lớp huấn luyện (Số lượng người của một cơ sở dưới 10 người).
- Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải thực hiện đúng kế hoạch, đối tượng và thời gian huấn luyện theo đúng quy định tại Mục XVII của Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an.
- Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC phải đúng với quy định tại Điều 34 Nghị định 35/2003/NĐ-CP và tài liệu huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hành hoặc chương trình huấn luyện riêng được sự đồng ý phê duyệt của Ban Giám đốc sở cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.
h) Điều kiện về hội trường, sân bãi.
- Hội trường phải có đầy đủ chỗ ngồi cho các học viên tham gia huấn luyện, có bàn để ghi chép nội dung bài giảng, hệ thống âm thanh, ánh sáng phải đảm bảo yêu cầu.
- Sân bãi phải đảm bảo đủ kích thước, phương tiện phải đảm bảo đủ về số lượng và phù hợp với công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ để huấn luyện thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình huấn luyện phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến khu vực lân cận.
2. Điều kiện cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy”.
a) Các đối tượng sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, có kết quả kiểm tra lý thuyết và thực hành đạt yêu cầu trở lên thì được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC18 Phụ lục 1, Thông tư 04/2004/TT-BCA do Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh in và phát hành.
b) Các đơn vị tổ chức huấn luyện sau khi kết thúc huấn luyện trong thời gian không quá 03 ngày gửi hồ sơ đề nghị cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” đến đơn vị tiếp nhận hồ sơ.
c) Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trung tâm Đào tạo và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” cho các đối tượng tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
Điều 2. Thủ tục đề nghị huấn luyện và cấp “Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy”
1. Thủ tục đề nghị huấn luyện.
a) Công văn đề nghị huấn luyện của các đơn vị tổ chức huấn luyện hoặc đơn xin tham giam huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ của các đối tượng khác có yêu cầu.
b) Danh sách các đối tượng tham giam lớp huấn luyện .
2. Thủ tục đề nghị cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy”
a) Công văn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” của đơn vị tổ chức huấn luyện.
b) Kế hoạch huấn luyện.
- Kế hoạch do đơn vị tổ chức huấn luyện xây dựng có xác nhận của cơ quan phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền.
- Nội dung kế hoạch phải thể hiện đầy đủ: Nội dung, thời gian huấn luyện; số lượng người dự kiến được huấn luyện; địa điểm tổ chức huấn luyện.
c) Kết quả kiểm tra của các đối tượng đã được huấn luyện: Có xác nhận của Ban chỉ huy Phòng.
d) Biên bản tổ chức huấn luyện: Phải thể hiện được đơn vị tổ chức, số lượng người tham gia, địa điểm tổ chức, kết quả huấn luyện, mỗi đơn vị tham gia phải có một biên bản huấn luyện (Trừ lớp huấn luyện do các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở tổ chức).
Điều 3. Trình tự thực hiện việc cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy”
1. Các đơn vị tổ chức huấn luyện chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
2. Nộp hồ sơ: Các đơn vị tổ chức huấn luyện nộp hồ sơ đề nghị cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” tại các Phòng Cảnh sát PC&CC Quận, Huyện; Phòng Cảnh sát PC&CC và cứu nạn, cứu hộ Trên sông; Trung tâm Đào tạo và huấn luyện PC, CC và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy; Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, Phòng Cứu nạn, cứu hộ.
3. Trung tâm Đào tạo và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do các đơn vị tổ chức huấn luyện, các Phòng nghiệp vụ thuộc Sở chuyển đến đề nghị cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” (Qua Đội Đào tạo và huấn luyện)
4. Bàn giao “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” cho các Đơn vị tổ chức huấn luyện.
5. Đọc Quyết định và trao “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” cho các đối tượng được huấn luyện;
Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh

Tải về

Từ site PCCC , Giải pháp thông minh , M&E :
(Dung lượng: 35.50 KB)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: PCCC (mail@tmpccc.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 21/03/2013 12:18
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    4
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận