Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...392 Kb http://tmpccc.com/images/space.gif http://tmpccc.com/images/d.gif http://tmpccc.com/uploads/Products/GST/bc_diachi/I-9401.pdf Còi-đèn chớp I-9401 http://tmpccc.com/images/down.gif http://tmpccc.com/uploads/Products/GST/bc_diachi/I-9401.pdf 289 Kb http://tmpccc.com/images/space.gif...
TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY - Khi có cháy xảy ra, đèn LED “Fire” tại tủ FireNet sẽ chớp, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, và sẽ kích hoạt chuông/còi/đèn chớp báo cháy có nối kết với hệ thống. Đồng thời, trên màn hình LCD, vị trí nơi có cháy xảy ra sẽ hiện lên bằng văn bản (có nội dung) như đã lập trình. - Có thể...