Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...Sysinternals Streams để phân tích chúng ta có thể thấy rằng file XmlNotepad1.msi có chứa thông tin ADS với 26 byte dữ liệu và XmlNotepad2.msi không có phần thông tin này...