Skins

Thủ tục cấp các loại giấy về Phòng cháy chữa cháy

Gửi lên: 10/04/2011 19:40

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy cho công trình

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3202 Đã tải về 130

Gửi lên: 10/04/2011 19:34

Thủ tục xác nhận điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

Biên bản xác nhận điều kiện PCCC cho cở sở để hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ “quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành kinh doanh có điều kiện”.

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3216 Đã tải về 115

Gửi lên: 10/04/2011 19:17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy và Chữa cháy

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy và Chữa cháy

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC (Theo mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2492 Đã tải về 81

Gửi lên: 10/04/2011 19:06

Quy trình thẩm duyệt Thiết kế PCCC và cấp giấy đủ điều kiện PCCC

Quy trình thẩm duyệt Thiết kế PCCC và cấp giấy đủ điều kiện PCCC

Quy trình thẩm duyệt Thiết kế PCCC và cấp giấy đủ điều kiện PCCC cho công trình

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3412 Đã tải về 328

Gửi lên: 10/04/2011 17:48

Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ

Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Theo mục VIII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an).

Tác giả T-M J.S.C Đã xem 1964 Đã tải về 50