Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 2
...VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 130/2006/NĐ-CP _____________________________________   Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH   Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc   _________    CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính...
...THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 9
...nước chữa cháy - Hệ thống báo cháy - Hệ thống chống sét - Đèn thoát hiểm Thời gian thi công: Thi công: tháng 12 năm 2005 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2006 Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2005. - Hợp đồng được ký qua chủ đầu tư...
...cấp nước chữa cháy - Hê thống báo cháy - Hệ thống chống sét - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 08 năm 2005 Hoàn thiện: tháng 04 năm 2006. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC và chống sét cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 04 năm 2005. - Hợp đồng được ký...
...thi công PCCC: Công ty Cổ phần T-M Hạng mục thi công: - Hệ thống cấp nước chữa cháy - Hệ thống chống sét Thời gian thi công: Thi công: tháng 03 năm 2006 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2007 Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 01 năm 2006. - Hợp...