Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
...dựa trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm:             - Giáthành đầu tư xây dựng.             - Chiphí quản lý hàng năm....
...bản vẽ đã kiểm tra, đối chiếu.   2. Việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:   a)Đối với các dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình:cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện thẩm duyệt về phòngcháy và chữa cháy và có văn bản trả lời kết quả thẩm duyệt;...
Phụ lục Phân loại dự án đầu tư của quy chế quản lý đầu tư xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999)   Các dự án đầu tư ( không kể dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài) được phân loại...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
... Từ những cái nhìn thực tế khi các doanh nghiệp xem các hệ thống pccc thực hiện để đối phó, do nguồn tài chánh hạn hẹn cho công tác đầu tư xây dựng.  Tiếp theo khi doanh nghiệp vững chắc lại phải đầu tư chính cho các hệ thống chuyên dụng nhằm đảm bảo tài sản và an toàn cho doanh...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 21
...quả cao nhất khi có cháy xảy ra Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho các nhà cao tầng phải được đề ra và thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến giai đoạn sử dụng sau này Qua khảo sát cho thấy việc đầu tư cho phòng cháy chữa cháy ở các nhà cao tầng làm chung cư ở nước ta hiện...
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Quận Bình Thạnh, Đơn vị Xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Thanh Niên, Đơn vị thi công PCCC: Công ty Cổ phần T-M Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Quận Bình Thạnh Đơn vị Tư Vấn Thiết kế: Đơn vị Xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Thanh Niên...
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Quận Gò Vấp, Đơn vị Xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Thanh Niên, Đơn vị thi công PCCC: Công ty Cổ phần T-M Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Quận Gò Vấp Đơn vị Tư Vấn Thiết kế: Đơn vị Xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Thanh Niên Đơn vị...