Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...1 hệ thống mạng đơn giản http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/062011/22/forwardport--02.jpg Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng có 3 máy tính với địa chỉ khác nhau tất cả đều kết nối tới 1 thiết bị thu phát qua đó mỗi máy tính đều có thể kết nối với nhau dễ dàng còn khi truy cập Internet thì...
...thường xuyên gắn liền với một địa chỉ IP cho dù đó là IPv4 hoặc IPv6 Nếu dịch vụ đó không gắn cố định với địa chỉ IP tĩnh thì cột này sẽ hiển thị dưới dạng IP hellip unspecified Protocol là giao thức sử dụng TCP Transmission Control...