Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 39
CHÍNH PHỦ –––– Số: 123/2005/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy –––––– CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính...
Phụ lục Phân loại dự án đầu tư của quy chế quản lý đầu tư xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999)   Các dự án đầu tư ( không kể dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài) được phân loại...
...chợ và trung tâm thưng mại có bậc chịu lửa III, IV, V, khong ngăn cháy phi có chiều rộng nhỏ nhất 6m và chia mái tường thành khu vực riêng biệt. Phần tường hồi của khong ngăn cháy phi nhô lên khỏi mái nhỏ nhất 0,6m. Trong khong ngăn cháy, các loại tường phi kín, cột phi có giới hạn chịu lửa nhỏ...
...chợ và trung tâm thưng mại có bậc chịu lửa III, IV, V, khongngăn cháy phi có chiều rộng nhỏ nhất 6m và chia mái tường thành khu vựcriêng biệt. Phần tường hồi của khong ngăn cháy phi nhô lên khỏi máinhỏ nhất 0,6m. Trong khong ngăn cháy, các loại tường phi kín, cột phicó giới hạn chịu lửa nhỏ...
Căn cứ mục IV Thông tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về “ Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy”: 1.Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình xâydựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP và phương tiệngiao thông cơ giới có yêu...
...trên đất lấn chiếm trái phép; c) Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp...
1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị. Ngoài tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 1.2. Nhiệm vụ của công tác quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo...
1. Phạm vi áp dụng. 1.1 Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài. 1.2 Khi lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài, ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân...
...An toan chay. Yeu cau chung TCVN 3255 1986 An toan no. Yeu cau chung TCVN 4195 1995 Dat xay dung - Phuong phap xac dinh khoi luong TCVN 4878 1989 Phan loai chay TCVN 5040 1990 Thiet bi phong chay va chua chay. Ky hieu TCVN 5738-2001 Hethongbaochay-Yeucaukythuat TCVN 5760 1993 He thong chua chay....
...Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 3. Thủ tục xin đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC; - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC cũ của cơ sở; - Bản...
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau